Privacyverklaring

Re-Fides Coaching & Advies, gevestigd aan Hunneschansallee 27 te Duiven , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.refidescoachingenadvies.n l Hunneschansallee 27 te Duiven telefoon: 0613915535

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Re-Fides Coaching & Advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken,- niet limitatief:
- Naw-gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer, e-mailadres- IP-adres, Internetbrowser en apparaat type ;
- Persoonlijke gegevens: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit,);
- persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid voor zover uitdrukkelijk vallend onder de ontheffingen uit vigerende wet- en regelgeving, waaronder artikel 21 Wbp, en onder verwijzing naar artikel 4 van dit privacyreglement;
- (rechts)persoonlijke gegevens opdrachtgever;
- (rechts)persoonlijk gegevens werkgever;
- gegevens die verband houden met de diensten van Re-Fides Coaching & advies, zoals data van afspraken, gespreksverslagen, testresultaten etc.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Re-Fides Coaching & Advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Re-Fides Coaching & Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3. Verstrekken gegevens aan derden / openbaar maken gegevens

1. Re-Fides Coaching & Advies verstrekt geen persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers aan derden, behoudens indien en voor zover:
a. dit als zodanig in dit privacyreglement is aangegeven;
b. Re-Fides Coaching & advies daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;
c. dit naar het oordeel van Re-Fides Coaching & advies noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen;
d. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens en andere, minder vergaande mogelijkheden ontbreken.
2. Re-Fides Coaching & Advies zorgt er voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijk en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
3. Re-Fides Coaching & Advies registreert niet meer persoonsgegevens dan voor het hierboven beschreven doel noodzakelijk is en neemt geen persoonsgegevens op voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
Persoonsgegevens worden verwerkt indien:
- de betrokkenen zijn toestemming heeft verleend. Met het aangaan van het traject of de dienstverlening bij Re-Fides Coaching & Advies stemt de betrokkenen in met het verzamelen van de voor de uitvoer van het traject noodzakelijke persoonsgegevens;
- de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de betrokkenen partij is of om een wettelijke verplichting na te komen.
4. Re-Fides Coaching & Advies verstrekt geen persoonsgegevens van opdrachtgevers of betrokkenen aan derden, behoudens indien en voor zover
- dit als zodanig in dit reglement is aangegeven;
- Re-Fides Coaching & Advies daartoe op grond van wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht;

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Re-Fides Coaching & Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia , adres, e-mail , rekeningnummer, afgenomen diensten worden niet gewist
Boekhouding wordt niet gewist.
Gespreksrelevante data, zoals inhoudelijke verslagen worden na zeven jaar gewist.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

1. Re-Fides Coaching & Advies maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
2.Gebruik logbestanden
De website van Re-Fides Coaching & Advies verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van cliënten en opdrachtgevers, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar cliënten en opdrachtgevers is doorgelinkt naar de website van Re-Fides Coaching & advies , het IP-adres van de Internet Service Provider van cliënten en opdrachtgevers, het besturingssysteem van cliënten en opdrachtgevers, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die cliënten en opdrachtgevers heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat cliënten en opdrachtgevers doorsturen of download van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Re-Fides Coaching & Advies te optimaliseren.
3. Met uw toestemming plaatsen wij "tracking cookies" op uw computer. Wij gebruiken deze cookies om onze website optimaal te laten functioneren. Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
3. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Re-Fides Coaching & Advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@refidescoachingenadvies.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Re-Fides Coaching & Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Re-Fides Coaching & Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@refidescoachingenadvies.nl

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Re-Fides Coaching & Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Top